Modal w React Native tutorial


Komponent Modal posiada wiele zastosowań. Bardzo często używany jest jako „okienko” , w którym można wykonać dodatkowe akcje, których rezultaty możemy oglądać na ekranie. Modal może służyć np. jako okienko logowania, okienko z informacją albo okienko z opcjami do wyboru.

Stworzymy zatem dwa rodzaje tego komponentu: Simple modal i modal picker.


Simple modal

Załóżmy, że chcemy, aby użytkownik potwierdził lub odrzucił swój wybór. Możemy zaoferować mu dwie opcje do wyboru: Cancel i Ok. Modal będzie wyglądał tak:


Nasz prosty modal zaczniemy od utworzenia dwóch plików: Modal.js i SimpleModal.js. W stanie komponentu Modal.js określimy, czy modal ma być widoczny czy nie. Zapiszemy tam również wybór użytkowanika naszej aplikacji:

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, Modal, TouchableHighlight, } from 'react-native';
import SimpleModal from './SimpleModal';

export default class MyModal extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      isModalVisible: false,
      choosenData: '',
    };
  }
  render() {
    return (....)
  }
}

Stworzymy także przycisk (wykorzystując do tego TouchableHighlight), po naciśnięciu którego modal stanie się widoczny. Stworzymy też sam modal, który będzie transparentny. Treść komponentu Modal zaimportujemy z SimpleModal.js

render() {
  return (
   <View style={styles.contentContainer}>
     <Text style={styles.text}>
      {this.state.choosenData}
     </Text>
     <TouchableHighlight onPress={() => this.changeModalVisibility(true)} underlayColor={'#f1f1f1'} 
       style={[styles.touchableHighlight, {backgroundColor: 'orange'}]}>
      <Text style={styles.text}>Open Modal</Text>
     </TouchableHighlight> 
     <Modal transparent={true} animationType="fade" visible={this.state.isModalVisible} 
        onRequestClose={() => this.changeModalVisibility(false)} style={styles.modalContainer}>
       <SimpleModal changeModalVisibility={this.changeModalVisibility} setData={this.setData} />
     </Modal>
   </View>
 )
}

Dodamy odpowiednie style, aby całość była bardziej czytelna i przejrzysta.

const styles = StyleSheet.create({
  contentContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'yellow',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  text: {
    marginVertical: 20,
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  touchableHighlight: {
    backgroundColor: 'white', 
    alignSelf: 'stretch',
    alignItems: 'center',
  },
  modalContainer: {
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  }
})

Napiszemy teraz funkcje, które kierować będą widocznością modal-a oraz zapisywać dokonany wybór w stanie komponentu:

changeModalVisibility = (bool) => {
  this.setState({ isModalVisible: bool })
}

setData = (data) => {
  this.setState({ choosenData: data })
}

Brakuje jeszcze wnętrza dla komponentu Modal. Chcemy, aby jego szerokość dopasowana była do szerokości ekranu lecz by jednocześnie po bokach posiadał marginesy. W tym celu dodamy event listener do reactowego komponentu Dimensions. Chcemy również zaoferować do wyboru dwie możliwości: zatwierdzenie i odrzucenie naszej sugestii. Stworzymy zatem dwa przyciski – Cancel i Ok. Dokonany wybór przekażemy do stanu komponentu-rodzica (patrz: jak przekazać dane z komponentu dziecka do komponentu rodzica), aby mógł wyświetlić go na ekranie. Jednocześnie dokonując jakiegokolwiek wyboru, zamykamy modal.

SimpleModal.js

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, TouchableHighlight, Dimensions } from 'react-native';

export default class SimpleModal extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      width: Dimensions.get('window').width,
    };
    Dimensions.addEventListener('change', (e) => {
      this.setState(e.window);
    });
  }

  closeModal = (bool, data) => {
    this.props.changeModalVisibility(bool)
    this.props.setData(data);
  }
  
  render() {
    return (
      <TouchableOpacity disabled={true} style={styles.contentContainer}>
        <View style={[styles.modal, {width: this.state.width - 80}]}>
          <View style={styles.textView}>
            <Text style={[styles.text, {fontSize: 20}]}>Sample modal header</Text>
            <Text style={styles.text}>Sample modal text</Text>
          </View>
          <View style={styles.buttonsView}>
            <TouchableHighlight onPress={() => this.closeModal(false, 'Cancel')} style={styles.touchableHighlight} underlayColor={'#f1f1f1'} >
              <Text style={[styles.text, {color: 'blue'}]}>
                Cancel
              </Text>
            </TouchableHighlight>
            <TouchableHighlight onPress={() => this.closeModal(false, 'Ok')} style={styles.touchableHighlight} underlayColor={'#f1f1f1'} >
              <Text style={[styles.text, {color: 'blue'}]}>
                Ok
              </Text>
            </TouchableHighlight>
          </View>
        </View>
      </TouchableOpacity>
      
    )
  }
};

Zostały jeszcze style:

const styles = StyleSheet.create({
  contentContainer: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  modal: {
    height: 150,
    paddingTop: 10,
    alignSelf: 'center',
    alignItems: 'center',
    textAlign: 'center',
    backgroundColor: "white",
    borderRadius: 10,
  },
  text: {
    margin: 5,
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
  },
  touchableHighlight: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'white', 
    paddingVertical: 10,
    alignSelf: 'stretch',
    alignItems: 'center',
    borderRadius: 10,
  },
  textView: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
  },
  buttonsView: {
    width: '100%',
    flexDirection: 'row',
  }
})

Yay, działa!


React Native modal Picker with ScrollView

Kolej na modal z większą ilością opcji wyboru, które nie mieszczą się na ekranie. W stosunku do poprzedniego przykładu w Modal.js dokonać musimy nieznacznych zmian:

W stanie komponentu dodajemy opcję color, z której odczytywany będzie kolor przycisku otwierającego modal.

Modal.js

this.state = {
  isModalVisible: false,
  color: '',
};

W funkcji setData zmieniamy nazwę ustawianego paramertu:

setData = (data) => {
  this.setState({ color: data })
}

Zmieniamy style dla przycisku otwierającego modal:

<TouchableHighlight onPress={() => this.changeModalVisibility(true)} underlayColor={'#f1f1f1'}
          style={[styles.touchableHighlight, {backgroundColor: this.state.color!=='' ? (this.state.color) : ('orange') }]} >
          <Text style={styles.text}>Open Modal</Text>
</TouchableHighlight> 

Tworzymy nowy komponent o nazwie ModalPicker.js i tak jak poprzednio, dopasowujemy jego wymiary do wymiarów ekranu, tym razem zarówno szerokość, jak i wysokość. Tworzymy tablicę z danymi – w naszym przypadku są to kolory, i stosując metodę map() dla każdego elementu w tablicy zwracamy widok z nazwą koloru. Po dokonaniu jakiegokolwiek wyboru kolor czcionki wybranej opcji zmienia się zgodnie z jego nazwą. Zatwierdzając wybór przyciskiem Choose color przesyłamy do stanu komponentu-rodzica informację o wybranym kolorze i zamykamy modal. Teraz rodzic może wyświetlić przycisk w wybranym przez nas kolorze.

Kod komponentu ModalPicker.js prezentuje się następująco:

ModalPicker.js

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, ScrollView, TouchableOpacity, TouchableHighlight, Dimensions } from 'react-native';

export default class ModalPicker extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.options = ['red', 'blue', 'yellow', 'maroon', 'orange', 'green', 'gray', 'black', 'purple', 'pink', 'brown', 'navy', 'fuchsia', 'silver' ]
    this.state = {
      width: Dimensions.get('window').width,
      height: Dimensions.get('window').height,
      selectedItem: '',
    };
    Dimensions.addEventListener("change", (e) => {
      this.setState(e.window);
    });
  }

  

  changeModalVisibility = (bool) => {
    this.setState({ isModalVisible: bool })
  }

  closeModal = (bool, data) => {
    if (this.state.selectedItem === '') {
      return
    }
    this.props.changeModalVisibility(bool)
    this.props.setData(data);
    this.setState({ selectedItem: '' })
  }
  
  render() {
    const option = this.options.map( (option, index) => {
      const borderBottom = index===this.options.length-1 ? (null) : (<View style={styles.borderBottom}></View>);
      return <TouchableOpacity activeOpacity={1} style={styles.option} key={index} 
          onPress={() => this.setState({ selectedItem: option })}>
        <Text style={ this.state.selectedItem===option ? ([styles.text, {color: option}]) : (styles.text) }> 
          {option.charAt(0).toUpperCase() + option.slice(1)} 
        </Text>
        {borderBottom}
      </TouchableOpacity>
    })
    return (
      <TouchableOpacity activeOpacity={1} onPress={() => this.props.changeModalVisibility(false)} style={styles.contentContainer}>
        <View style={[styles.modal, {width: this.state.width - 80, height: this.state.height - 80}]}>
          <ScrollView style={styles.optionView}>
            {option}
          </ScrollView>
          <TouchableHighlight onPress={() => this.closeModal(false, this.state.selectedItem)} 
            style={[styles.touchableHighlight, {backgroundColor: 'orange'}]} underlayColor={'#f1f1f1'}>
            <Text style={styles.text}>
              Choose color
            </Text>
          </TouchableHighlight>
        </View>
      </TouchableOpacity>
      
    )
  }
};

Nasz modal wygląda tak:

Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *